Najnowsze wydarzenia
07.04.2016

Opinia dotycząca kwalifikacji monitorów służących do prezentacji obrazów medycznych

W związku z licznymi zapytaniami ze strony użytkowników przedstawiamy w naszej opinii definicję monitora opisowego i monitora przeglądowego, co bezpośrednio wiąże się z koniecznością prowadzenia testów podstawowych i specjalistycznych.

Ryszard Kowski
Wiceprzewodniczący Zarządu PTIK

Dział "OPINIE"

15.02.2016

Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Inżynierii Klinicznej

Serdecznie zapraszamy na zwyczajne walne zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Inżynierii Klinicznej, które odbędzie się 11 marca 2016 r. o godz. 17.00 w Łódzkim Ośrodku Szkoleniowym, ul. Lecznicza 6, 93-173 Łódź, przy okazji 9. Urodzin ŁOSia
Program Jubileuszu można znaleźć na stronie los.net.pl

Zarząd PTIK

26.11.2015

Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia
ws. warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego
dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

Informujemy, że 04.12.2015 r. zostanie ogłoszone rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.
Zachęcamy do zapoznania się z projektem.

Zarząd PTIK


02.03.2015

Podsumowanie działalności PTIK

Szanowi Państwo przedstawiamy podsumowanie działności oraz najbliższe szkolenia.
18.02.2015

Oświadczenie

W związku z coraz częściej zdarzającymi się przypadkami nadinterpretacji mojej opinii wydanej 15 stycznia 2013 roku, dotyczącej znaczenia niektórych zapisów Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, prowadzącej nawet do sytuacji, gdy próbuje się sankcjonować opisywanie mammografii na monitorach innych, niż monochromatyczne,

oświadczam,

że opinia ta nie zawiera niczego, ponadto, co zostało wyraźnie i jednoznacznie w niej określone. I jedynie w całości, a nie we fragmentach, może być przywoływana dla właściwego respektowania zapisów aktu prawnego, jakim jest wspomniane powyżej Rozporządzenie wraz ze wszystkimi jego Załącznikami.
Z poważaniem
Ryszard Kowski
Wicerzewodniczący Zarządu PTIK

Dział "OPINIE"

05.02.2015

Procedury robocze

Szanowni Państwo, w związku z opublikowaniem procedur wzorcowych udostępniamy Państwu, w dziale "DO POBRANIA", szablon do tworzenia procedur roboczych.

Z poważaniem
Ryszard Kowski
Wicerzewodniczący Zarządu PTIK

Dział "DO POBRANIA"

31.12.2014

Wzorcowe procedury radiologiczne

Informujemy, że zostały ogłoszone wzorcowe procedury radiologiczne, które stosuje się od 01.01.2015r.

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia:
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii - diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej


Ryszard Kowski
Wiceprzewodniczący Zarządu PTIK
01.10.2014

Zmiana adresu strony PTIK

W celu ułatwienia poruszania się po stronie PTIK uprościliśmy adres. Zachęcamy do odwiedzania naszego Towarzystwa pod nowym adresem:

www.ptik.pl

02.09.2014

Publikacje i prezentacje Członków PTIK

Zachęcamy do zapoznawania się z prezentacjami i publikacjami Członków Polskiego Towarzystwa Inżynierii Klinicznej, które można znaleźć w dziale "PUBLIKACJE"

PTIK

Dział "PUBLIKACJE"

03.02.2014

DYREKTYWA RADY 2013/59/EURATOM

Informujemy, że została wydana nowa dyrektywa Rady 2013/59/EURATOM z dnia 5 grudnia 2013r. ustanawiająca podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylająca dyrektywy 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 96/29/EURATOM, 97/43/EURATOM i 2003/122/EURATOM

Monika Jędrzejewska
Przewodnicząca Zarządu PTIK

Dział "PRAWO"

03.02.2014

Opinia dotycząca monitorów medycznych

W związku z mnożącymi się pytaniami, zachęcamy do zapoznania się z opinią dotyczącą wątpliwości związanych z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. nr 51 z 2011 roku, poz. 265.)

Ryszard Kowski
Wiceprzewodniczący Zarządu PTIK

Dział "OPINIE"

16.09.2013

Szkolenia

Zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniach, organizowanych przez Łódzki Ośrodek Szkoleniowo Konsultacyjny ŁOŚ, dotyczących systemu kontroli jakości w radiologii. Szczegółowe informacje oraz kalendarium szkoleń można znaleźć na stronie:

los.net.pl/szkolenia/kalendarium-szkolen

20.06.2013

PLTR

Zachęcamy do zapoznania się z wykładami Wiceprzewodniczącego Zarządu PTIK - mgr inż. Ryszarda Kowskiego, prezentowanymi podczas 40. Zjazdu PLTR:


>> Wprowadzenie do testów w radiologii cyfrowej
>> Jednolite podejście do testów w radiologii cyfrowej
>> Bezpieczeństwo pacjenta vs tworzone wytyczne
>> Aktualne aspekty prawne
>> Metody redukcji dawki w tomografii komputerowej
>> Optymalizacja w radiologii zabiegowej

Dział "DO POBRANIA"

23.05.2013
Plakaty IAEA dotyczące ochrony radiologicznej pacjentów i personelu

Zachęcamy do zapoznania się z plakatami IAEA (International Atomic Energy Agency) na temat ochrony radiologicznej pacjentów (dzieci i osób dorosłych) oraz personelu, przetłumaczonych na język polski. Każdy z plakatów przedstawia "10 przykazań", których przestrzeganie pozwoli zmniejszyć narażenie na promieniowanie jonizujące.
Zachęcamy rownież do wydrukowania plakatów i umieszczenia w widocznym miejscu w gabinetach radiologii zabiegowej.

Dział "DO POBRANIA"